Mikado แบบฟอร์มสมัครตัวแทน

ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครตัวแทนของ


เงื่อนไขต่อไปนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท มิกาดู จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับผู้สมัครสมาชิกตาม
ใบสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตัวแทน” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่องการขายตัดราคา
1.1 ห้ามตัวแทนโพสขายสินค้าทุกชนิดในราคาที่ต่ำกว่าทางบริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ตัวแทนทุกท่านสามารถโพสขายสินค้าได้ในราคาขายปลีก แต่ทางตัวแทนสามารถจัดโปรโมชั่นร้านค้าเช่น โปรโมชั่นจัดส่งฟรี ของแถม หรือส่งฟรีต่างๆเองได้

– ไม่อนุญาตให้โพสขายสินค้าในราคาเรทตัวแทน

เรื่อง ช่องทางการขายสินค้า
– หากตัวแทนต้องการจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทาง Marketplace เช่น Shopee หรือ Lazada ทางบริษัทจะไม่ทำ

การจัดส่งสินค้าให้ การจัดส่งสินค้ากรณีนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของตัวแทนเอง

เรื่อง การชำระเงิน
– บริษัทจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และส่งสินค้าให้กับลูกค้า หลังจากได้รับการชำระเงินจากตัวแทนแล้วเท่านั้น

– บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าใดๆก็ตามเหตุเพราะตัวแทนไม่สามารถชำระเงินให้กับทางบริษัทได้

เรื่อง กรณีที่สินค้าถูกตีกลับมายังบริษัท
– เนื่องจากส่งสินค้าให้กับลูกค้าในนามของบริษัท หากมีการตีกลับของสินค้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทางบริษัทขอ

ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และให้ถือปฏิบัติเหมือนกันทุกท่าน ดังนี้

4.1 กรณีที่อยู่จัดส่งถูกต้อง แต่ลูกค้าไม่สะดวกรับสินค้า หรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่นๆ ทำให้สินค้าถูกตีกลับมายังบริษัทแล้วนั้น

หากตัวแทนต้องการให้ทางบริษัทส่งสินค้าให้ลูกค้าอีกครั้ง ค่าใช่จ่ายในการส่งครั้งต่อไปจะอยู่ในความรับผิดชอบ

ของตัวแทนนั้นๆ เท่านั้น (โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมจากตัวแทน)

4.2 กรณีใส่ที่อยู่ของลูกค้าผิด แล้วมีการตีกลับมายังบริษัท หากตัวแทนต้องการให้ทางบริษัทส่งสินค้าให้ลูกค้าอีกครั้ง

ค่าใช่จ่ายในการส่งครั้งต่อไปจะอยู่ในความรับผิดชอบของตัวแทนนั้นๆ เท่านั้น

(โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมจากตัวแทน)

หมายเหตุ* ตัวแทนจะต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมที่อยู่จัดส่งที่ถูกต้องของลูกค้าและกรอกเข้าระบบด้วยตัวแทนเอง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับกรอกข้อมูลที่อยู่ลูกค้าทุกกรณี

เรื่อง การสร้างความเสียหายต่อบริษัท และตัวแทนในบริษัท
5.1 หากมีผู้แอบอ้างขอเบิกของ/สั่งของ หรือ เสนอข้อพิเศษ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่แอบอ้างว่ามาจากบริษัท

ให้ทำการตรวจสอบกับบริษัทโดยตรงทุกครั้ง หากไม่ได้ออกจากบริษัทจริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์

ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5.2 ห้ามใช้คำพูด การกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสีย สร้างความขัดแย้ง ความ

เสียหายให้กับทั้งทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท

5.3 ห้ามใช้คำพูด การกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่มีการระบุถึงชื่อของบริษัท และชื่อของตัวแทนในเชิงลบ

หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือทำให้เกิดความเสียหายในทุกๆช่องทางการสื่อสาร และทุกๆกรณี

หากตัวแทนทำผิดข้อตกลงดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 ตักเตือนจากทางบริษัท

ครั้งที่ 2 ระงับสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายชั่วคราว

ครั้งที่ 3 ยุติการเป็นตัวแทน และ ดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด

ผู้สมัครตัวแทนได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงในเงื่อนไขนี้โดยตลอดแล้ว จึงตกลงปฎิบัติตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไข *